5ος Τόμος

Πίνακας περιεχομένων 5ου τόμου

Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

II. ΜΕΛΕΤΕΣ

  1. Γιάννη Βαρδαβούλια, Ένα σύντομο γλωσσάρι
  2. Κωνσταντίνου Χιόνη, Οι γιατροί της Θάσου και της Καβάλας κατά την περίοδο 1860-1930
  3. Μάγδα Γεωργιάδου, Προξενικές αναφορές από τ’ αρχεία του ΡθΓ6Ϊ§η Οίίϊοθ, σχετικές με την ανακατοχή της Θάσου από την Τουρκία
  4. Κωνσταντίνου Χιόνη, Ανέκδοτα θασιακά έγγραφα των ετών 1769-1909
  5. Μαριάννα Τσεγγελίδου, Το ζήτημα των βακουφικών ιδιοκτησιών της Καβάλας και της νήσου Θάσου
  6. Κωνσταντίνου Χιόνη, Η απονομή της δικαιοσύνης στη Θάσο κατά την τουρκοκρατία
Επόμενες Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στη μουσική εκδήλωση «Άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία» του Μουσικού Σχολείου Καβάλας (25 – 28 Απριλίου 2024)

Μεταστοιχεία